Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο, την επισκευή και την ασφαλή λειτουργία κάθε φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Ειδικότερα, ο Βοηθός αυτός κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανολόγου μηχανικού συναρμολογεί, συντηρεί και επισκευάζει μηχανές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δοκιμάζει και ρυθμίζει τη λειτουργία τους και ελέγχει την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοση και ισχύ τους.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:
- χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
- εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
- εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές - επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
- καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
- κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
- παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
- απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

Μπορεί να απασχοληθεί σε μηχανουργεία, σε εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες, σε τεχνικές εταιρείες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Μαθήματα - Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α        ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                         ΩΡΕΣ

1    Στοιχεία Μηχανών                                                         3Θ

2    Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων           3Θ

3    Μηχανουργική Τεχνολογία ? Εργαλειομηχανές               2Θ+6Ε

4    Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές                            2Θ

5    Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού                                        2Θ+5Ε

      ΣΥΝΟΛΟ                                                                       23 ΩΡΕΣ

Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα